Sporządzamy i rozliczamy wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy otrzymali już dofinansowanie.

 

Pilotażowy Program Czyste Powietrze dla domów wielorodzinnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Celem programu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program realizowany będzie w latach 2021r – 2024r. przy czym podpisywanie umów z beneficjętami trwać będzie do dnia 31.03.2022r. Budżet na realizację celu Programu wynosi do 10 000 tys.

Zakres szczegółowy programu obejmuje:

 1. Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, będących właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.
  Roczny dochód beneficjęta nie może przekraczać kwoty 100 000 zł.

 

 1. Dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, będących właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.
  Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 1. Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących od 3 do 20 lokali mieszkalnych

 

Szczegóły na stronie https://wfos.szczecin.pl/budynki-wielorodzinne/o-programie/