Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” mają na celu zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie program zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, wykorzystywaną do celów takich jak podlewanie zieleni przydomowej.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynki te jednak muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda.

Nie biorą udziału w programie nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.